Spoločnosť Adrigo s.r.o. neposkytuje služby podľa zákona 586/2003 Z.z. o advokácií.

Založenie živnosti online

Dokladom, ktorý podnikateľa oprávňuje prevádzkovať živnosť, je osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Na jeho získanie, teda na založenie živnosti, je potrebné aj v roku 2018 splniť všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti, ktorými sú dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Živnosť získavajú nielen fyzické osoby ako „živnostníci“, ale aj právnické osoby (napríklad s.r.o.). V prípade právnických osôb musia všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti spĺňať členovia jej štatutárneho orgánu (napríklad v prípade s.r.o. jej konatelia).

Živnosti sa členia na voľné, remeselné a viazané. Na prevádzkovanie voľných živností postačuje spĺňať len všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti. Na prevádzkovanie remeselných a viazaných živností je už potrebné spĺňať aj osobitné podmienky prevádzkovania živnosti (preukazovať konkrétnu odbornú spôsobilosť na ich vykonávanie, napríklad vzdelanie a niekoľkoročná prax v odbore). Ak podnikateľ osobitné podmienky prevádzkovania remeselnej alebo viazanej živnosti nespĺňa, môže v danom predmete podnikať prostredníctvom tzv. „zodpovedného zástupcu“ (právnická osoba ho pre remeselné a viazané živnosti musí mať vždy).

 

Dva spôsoby založenia živnosti v roku 2020 – osobne alebo elektronicky

Ak už máte premyslené, akú živnosť budete prevádzkovať, a spĺňate podmienky na jej prevádzkovanie, môžete podniknúť kroky na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Založenie živnosti v roku 2020 sa začína ohlásením živnosti živnostenskému úradu (je ním odbor živnostenského podnikania okresného úradu, resp. jednotné kontaktné miesto).

Ohlásenie živnosti v roku 2020 je možné vykonať jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • osobne na odbore živnostenského podnikania okresného úradu alebo inak povedané na jednotnom kontaktnom mieste,
  • elektronicky cez elektronickú službu na založenie živnosti dostupnú na portáli verejnej správy www.slovensko.sk.
 

Pre ktorú možnosť sa rozhodnete, záleží na vás, pričom nie vždy máte na výber. Na osobné založenie živnosti v roku 2020 nepotrebujete nič špeciálne, ale na založenie živnosti v roku 2020 cez elektronickú službu už treba isté vybavenie, o ktorom si povieme v osobitnej časti tohto článku. Okrem toho vám pri osobnom ohlásení živnosti môžu pracovníci jednotného kontaktného miesta s podávaním žiadosti pomôcť, ale ak živnosť budete ohlasovať elektronicky, musíte sa spoľahnúť len na svoje schopnosti, ale aj tu funguje určitá interaktívna nápoveda. Nemenej dôležitým rozdielom medzi elektronickým a osobným založením živnosti je aj výška poplatkov. Založenie živnosti  elektronickým spôsobom je vždy lacnejšie (a niekedy aj zadarmo), ako založenie živnosti osobne.

Výška poplatkov za založenie živnosti

Pri osobnom ohlásení živnosti je výška poplatku za každú voľnú živnosť 5 eur, za každú remeselnú živnosť 15 eur a za každú viazanú živnosť 15 eur. Elektronické ohlásenie živnosti je podstatne lacnejšie. Pri elektronickom ohlásení živnosti je výška poplatku za každú voľnú živnosť 0 eur, za každú remeselnú živnosť 7,50 eura a za každú viazanú živnosť 7,50 eura.

Pri osobnom ohlásení živnosti sa poplatok platí v závislosti od vybavenosti konkrétneho okresného úradu: e-kolkami, v hotovosti, platobnou kartou alebo bankovým prevodom. Pri elektronickom ohlásení živnosti musíte poplatok zaplatiť na účet Štátnej pokladnice a je už na vás, či to urobíte bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.

Osobné založenie živnosti na jednotnom kontaktnom mieste

Osobné ohlásenie živnosti sa vykonáva na odbore živnostenského podnikania okresného úradu (jeho úlohy plní jednotné kontaktné miesto). Ak chcete získať živnosť pre seba ako fyzická osoba, musíte navštíviť ten okresný úrad, ktorý prislúcha vášmu bydlisku. V prípade právnických osôb je potrebné pri osobnom ohlásení živnosti navštíviť ten okresný úrad, ktorý prislúcha sídlu právnickej osoby. Ak získava živnosť fyzická osoba pre seba, musí ísť ohlásiť živnosť osobne ona, ak získava živnosť obchodná spoločnosť, ohlasuje za ňu živnosť jej štatutárny orgán. Okrem toho je možné na založenie živnosti udeliť aj splnomocnenie.

Pre osobné ohlásenie živnosti budete musieť vyplniť formulár na ohlásenie živnosti. Pre fyzické osoby je určený formulár ohlásenia živnosti pre fyzickú osobu a pre právnické osoby je určený formulár ohlásenia živnosti pre právnickú osobu. Formuláre ohlásenia živnosti sú si podobné a uvádzajú sa v nich podobné údaje. Po vyplnení formuláru ho odovzdáte jednotnému kontaktnému miestu a zaplatíte správny poplatok. Po vybavení žiadosti vám bude osvedčenie o živnostenskom oprávnení zaslané poštou.

Informácie uvádzané vo formulári ohlásenia živnosti

Fyzická osoba vo svojom formulári uvádza svoje identifikačné údaje, svoju zdravotnú poisťovňu (splníte si tým povinnosť oznámenia vzniku platiteľa poistného podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov), predmety podnikania s možnosťou uviesť dátumy od kedy a do kedy má trvať prevádzkovanie živnosti, ak neplánujete podnikať nepretržite. V prípade, že ustanovujete pre remeselné alebo viazané živnosti aj zodpovedného zástupcu, vyplnia sa vo formulári ohlásenia živnosti údaje aj o ňom a on svojím podpisom s ustanovením do tejto funkcie musí súhlasiť. Rovnako bude potrebné vyplniť aj údaje na účely preukázania bezúhonnosti (jednotné kontaktné miesto si na základe nich vyžiada výpis z registra trestov). Vo formulári ohlásenia živnosti môžete navyše požiadať aj o registráciu pre daň z príjmov (splníte si tým povinnosť voči daňovému úradu podľa § 49a ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov). Samozrejmosťou je aj váš podpis na príslušných miestach formulára.

Právnická osoba vo svojom formulári ohlásenia živnosti tiež uvádza svoje identifikačné údaje, údaje o svojom štatutárnom orgáne a jeho členoch a všetky predmety podnikania s možnosťou uviesť dátumy od kedy a do kedy má trvať prevádzkovanie podnikania v nich. V prípade, že právnická osoba bude prevádzkovať aj remeselnú alebo viazanú živnosť, musí ustanoviť zodpovedného zástupcu, uviesť v ohlásení jeho identifikačné údaje a tento zodpovedný zástupca musí na ohlásení podpísať súhlas s ustanovením do tejto funkcie. V osobitnej časti formuláru ohlásenia živnosti sa uvedú údaje o členoch štatutárneho orgánu a o zodpovednom zástupcovi potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti. V poslednej časti je možné jej vyplnením požiadať o registráciu na daň z príjmov. Na príslušných miestach ohlásenia budú potrebné podpisy štatutárneho orgánu (napríklad konateľa s.r.o.)

Elektronické založenie živnosti cez online službu

 
Druhou možnosťou získania osvedčenia o živnostenskom oprávnení je ohlásenie živnosti elektronicky cez portál verejnej správy www.slovensko.sk. Potrebujete mať na to elektronický občiansky preukaz s čipom (tzv. eID karta), na ktorom bude nahratý bezpečnostný osobný kód a certifikáty pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu. Na použitie takejto eID karty budete ďalej potrebovať čítačku čipových kariet, aplikáciu eID klient a balík aplikácií D.Suite/eIDAS. Keď toto všetko máte, živnosť si môžete založiť aj online.

Elektronické založenie živnosti v roku 2018 sa začína na portáli www.slovensko.sk. Na tento portál sa musíte so svojím elektronickým občianskym preukazom po zadaní bezpečnostného osobného kódu prihlásiť. Potom je potrebné si medzi mnohými elektronickými službami nájsť službu „Služby živnostenského registra - jednotné kontaktné miesto“. Nachádza sa v sekcii „Podnikateľ“, v časti „Začatie podnikania“ pod záložkou „Registrácia živnosti“. Potom si zvolíte svoj okresný úrad a prejdete na službu. Teraz je potrebné si vybrať len to, či si želáte formulár pre fyzickú osobu alebo formulár pre právnickú osobu.

Následne sa vám otvorí formulár ohlásenia živnosti, ktorý má rovnaký obsah ako jeho papierový ekvivalent používaný pri osobnom ohlásení živnosti. Všetky prílohy k ohláseniu živnosti sa pri zakladaní živnosti elektronicky prikladajú tiež elektronickej podobe v odporúčanom formáte PDF, TIFF alebo RTF a už pri ich pridávaní musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Ďalej si zvolíte spôsob doručenia osvedčenia o živnostenskom oprávnení (vyzdvihnutie na úrade alebo doručenie poštou). Nakoniec zvolíte odoslanie formuláru, ktorý potom ešte podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Po odoslaní formuláru ohlásenia živnosti vám jednotné kontaktné miesto do vašej elektronickej schránke zašle správu o platobných podmienkach (len vtedy, ak máte aj nejakú remeselnú alebo viazanú živnosť). Po uhradení poplatku na uvedené číslo účtu so správnym variabilným symbolom dostanete do elektronickej schránky správu o prijatí podania a pridelení spisového čísla. V poslednej správe dostanete osvedčenie o živnostenskom oprávnení v elektronickej podobe a čoskoro ho dostanete aj v listinnej podobe.

Aké prílohy je potrebné priložiť k ohláseniu živnosti

Fyzická osoba prikladá k ohláseniu živnosti v nasledujúcich situáciách tieto prílohy:

  • v prípade ohlasovania remeselnej alebo viazanej živnosti – doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu (ak žiadateľ sám nespĺňa odbornú spôsobilosť),
  • ak sa ustanovuje zodpovedný zástupca – súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu s jeho podpisom (pri osobnom ohlásení živnosti je súčasťou formuláru, pri elektronickom ohlásení živnosti sa dá z formuláru vygenerovať a priložiť k žiadosti),
  • ak je adresa miesta podnikania odlišná od miesta bydliska – doklad preukazujúci oprávnenie užívať nehnuteľnosť (súhlas vlastníka nehnuteľnosti, nájomná zmluva alebo list vlastníctva k nehnuteľnosti),
  • ak za žiadateľa podáva ohlásenie živnosti iná osoba – splnomocnenie na zastupovanie v konaní pred jednotným kontaktným miestom s úradne osvedčeným podpisom.
 
 

Právnická osoba prikladá k ohláseniu živnosti v nasledujúcich situáciách tieto prílohy:

  • ak ide o novozaloženú alebo novozriadenú právnickú osobu – doklad o tom, že právnická osoba bola založená alebo zriadená (v prípade s.r.o. napríklad zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva),
  • v prípade ohlasovania remeselnej alebo viazanej živnosti – doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu a súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu s jeho podpisom (pri osobnom ohlásení živnosti je súčasťou formuláru, pri elektronickom ohlásení živnosti sa dá z formuláru vygenerovať a priložiť k žiadosti),
  • ak namiesto štatutárneho orgánu právnickej osoby ohlasuje životnosť iná osoba – splnomocnenie na zastupovanie v konaní pred jednotným kontaktným miestom s úradne osvedčeným podpisom.

 

Fyzické osoby môžu začať podnikať hneď, firmy až po zápise do obchodného registra

Dokladom oprávňujúcich prevádzkovať živnosť je osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Ak budete mať ohlásenie živnosti vyplnené správne a nebude obsahovať žiadne nedostatky, osvedčenie o živnostenskom oprávnení vám okresný úrad vydá do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené. V zmysle § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vzniká fyzickým osobám, právnickým osobám už zapísaným do obchodného registra a právnickým osobám, ktoré sa do obchodného registra nezapisujú, právo podnikať už dňom ohlásenia živnosti. Fyzické osoby a existujúce firmy tak môžu prakticky podnikať odovzdaním formuláru ohlásenia živnosti. Počkať si musia firmy, ktoré boli len založené zakladateľskou listinou alebo spoločenskou zmluvou, ale ešte nevznikli zápisom do obchodného registra. Tieto firmy budú môcť prevádzkovať živnosť až po svojom vzniku, teda keď budú zapísané do obchodného registra.

 

Záznamy neboli nájdené...