Spoločnosť Adrigo s.r.o. neposkytuje služby podľa zákona 586/2003 Z.z. o advokácií.

Predaj Ready - made s.r.o.

Kúpa a predaj ready-made spoločnosti je v porovnaní s s.r.o., ktorá už určitý čas existovala, podstatne jednoduchšia a rýchlejšia.

 

Aká je to „ready-made“ spoločnosť s ručením obmedzeným?

Výraz ready-made spoločnosť sa používa na označenie firmy, ktorá je účelovo vytvorená na to, aby mohla byť ďalej ponúknutá potenciálnemu klientovi a okamžite predaná. Ready-made spoločnosť nemá žiadnu ekonomickú históriu a nikdy nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť. Medzi jediné dokumenty, ktoré ready-made spoločnosť prakticky má, tak patria predovšetkým len doklady súvisiace s jej založením ako je zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, výpis z obchodného registra, osvedčenie o živnostenskom oprávnení, potvrdenie o registrácii na daň z príjmov alebo aj daň z pridanej hodnoty a otváracia súvaha spoločnosti zostavená ku dňu jej vzniku.

 

Ready-made s.r.o. v porovnaní s s.r.o. s ekonomickou históriou

Ready-made spoločnosť má v porovnaní s s.r.o., ktorá nejakú ekonomickú históriu má a už vykonávala podnikateľskú činnosť, mnoho predností. Ako sme už v úvode článku spomínali, ready-made s.r.o. žiadnu podnikateľskú činnosť nikdy nevykonávala a vznikla len nedávno. Z týchto dôvodov nemá žiadne záväzky, žiadne pohľadávky, žiadne dodávateľsko-odberateľské vzťahy a podobne. Veľmi zjednodušene povedané, v prípade s. r. o. súvaha ready-made spoločnosti pozostáva z dvoch položiek vo výške 5 000 eur – základné imanie a peňažné prostriedky (na bankovom účte alebo v pokladnici alebo ich kombinácia). V účtovníctve ešte môže figurovať nejaký výsledok hospodárenia z dôvodu nákladov súvisiacich s jej založením a vznikom a s tým súvisiace položky.

Pri takejto spoločnosti by nemali v jej účtovníctve vyskytnúť žiadne významné riziká, ktoré by predaj takejto spoločnosti akýmkoľvek spôsobom obmedzovali, či dokonca znemožňovali. Pri s.r.o. s podnikateľskou históriu je existencia takýchto rizík opodstatnená, v čom spočívajú prednosti kúpy a predaja ready-made spoločnosti (s.r.o.)

 

Vychádzajúc z toho, čo sme uviedli, má ready-made spoločnosť pri predaji inú hodnotu, ako spoločnosť s nejakou ekonomickou históriou. Azda najväčšou prednosťou ready-made s.r.o. je, že na jej predaj ju nie je potrebné pripravovať, nie je pri nej potrebné preverovať veľa záležitostí a preto je na predaj pripravená okamžite. Hodnota ready-made spoločnosti s ručením obmedzeným je preto aj vyššia a ak je aj platiteľom dane z pridanej hodnoty, v takomto stave si veľmi rýchlo nájde svojho nového majiteľa.

Predávajúci s vysokou pravdepodobnosťou bude z takéhoto predaja profitovať a kupujúci má takmer stopercentnú istotu, že si kupuje „čistú“ firmu bez rizík spojených s jej predchádzajúcou minulosťou. Jej kúpa a predaj preto prebiehajú veľmi rýchlo. Niektoré kroky ohľadom jej preverenia z dôvodu bezpečnosti kúpy a predaja sa na ňu vzťahujú, napríklad preventívna analýza jej súvahy a predloženie potvrdení o bezdlžnosti a pod.

 

 

Po dohode predávajúceho a kupujúceho na zmluvných podmienkach a podpise prevodných listín nasleduje príslušný zápis zmeny spoločníkov v s. r. o. na registrovom súde, kde je možné názov tejto spoločnosti aj zmeniť podľa požiadaviek kupujúceho. Viac o procese kúpy a predaja spoločnosti z právneho hľadiska nájdete v článku Zmena s.r.o. s prevodom obchodného podielu. Ten, kto predá obchodný podiel, nesmie ďalej zabudnúť na to, že z takéhoto predaja bude platiť daň z príjmov aj zdravotné odvody. O týchto povinnostiach. O týchto povinnostiach sa dočítate v článkoch Daň z príjmov z predaja obchodného podieluZdravotné odvody z predaja obchodného podielu.  

Pozrite si zoznam našich ready-made spoločností na predaj. 

 

CENA Ready-made s.r.o. neplatca DPH:  380 Eur

CENA Ready-made s.r.o. platca DPH: 2900 Eur

ceny sú vrátane poplatku pre Obchodný register SR

 

Všetky nami predávané Ready-made spoločnosti:

» sú zapísané v Obchodnom registri a majú pridelené IČO,

» majú vystavené živnostenské listy,

» sú registrované pre daň z príjmu resp. DPH (podľa požiadaviek),

» boli založené výhradne za účelom predaja,

» nemajú žiadne záväzky ani pohľadávky,

» nikdy nevykonávali žiadnu činnosť,

» ich základné imanie je splatené v celom rozsahu,

» sú pripravené na okamžitý predaj.

 

Pri predaji založenej Ready-made spoločnosti je možné zmeniť jej obchodné meno, sídlo ako aj ďalšie údaje podľa Vášho želania.

 

Naše Ready-made spoločnosti s ručením obmedzeným disponujú základnými a najviac používanými predmetmi podnikania, zvyčajne sú to:

» kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

» sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

» sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

» činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

» počítačové služby

» a mnoho ďalších živností 

 

Na požiadanie Vám zabezpečíme rozšírenie predmetov podnikania o ďalšie živnosti.

 
  • dreamstimefree 2105884
    Ready-made spoločnosti sú spoločnosti, ktoré boli založené len za účelom ich ďalšieho predaja, nemajú žiadne pohľadávky a záväzky a ani doposiaľ nevykonávali žiadnu činnosť. Základné imanie je splatené v celom rozsahu.
    Kód:0001